Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Diogelu Data

Ceisiadau am ddata personol
  • Print

Os byddwch yn ymgeisio am grant gennym ni, byddwn yn dweud wrthych fel rhan o'r broses ymgeisio sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth, ond gallwch weld ein polisi Diogelu Data isod.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch i ni yn ystod ein hasesiad ac am gyfnod llawn unrhyw grant (os caiff ei ddyfarnu) i weinyddu a dadansoddi grantiau ac ar gyfer ein hymchwil ein hunain. Mae’n bosib y byddwn yn rhoi copïau o ran neu’r cyfan o’r wybodaeth hon i unigolion a mudiadau rydym yn ymgynghori â nhw wrth asesu ceisiadau, gweinyddu'r rhaglen, monitro grantiau a gwerthuso prosesau ac effeithiau ariannu. Gall y mudiadau hyn gynnwys cyfrifwyr, gwerthuswyr allanol a mudiadau neu grwpiau eraill sy’n ymwneud â chyflwyno’r rhaglen.

Mae'n bosib y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda mudiadau ac unigolion sydd â diddordeb dilys mewn ceisiadau a grantiau'r Loteri neu raglenni ariannu penodol. Mae'n ddyletswydd arnom i ddiogelu arian cyhoeddus a chan hynny, mae'n bosib y byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth gyda dosbarthwyr eraill y Loteri, mudiadau sy'n darparu arian cyfatebol neu at ddibenion atal a chanfod trosedd.

Mae'n bosib y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i ddarparwr gwasanaethau TG a leolir y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (AEE). Os caiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo y tu allan i AEE, byddwn yn sicrhau ei bod yn cael ei diogelu'n briodol.

Mae’n bosib y byddwn yn defnyddio gwybodaeth bersonol a ddarperir gennych er mwyn cyflawni gwiriadau adnabyddiaeth priodol. Gall gwybodaeth bersonol rydych yn ei darparu gael ei datgelu i asiantaeth cyfeirnod credyd neu atal twyll a fydd, o bosib, yn cadw cofnod o’r wybodaeth honno.

Os byddwch yn darparu gwybodaeth ffug neu anghywir yn eich cais neu unrhyw bryd yn ystod cyfnod unrhyw ariannu a ddyfarnwn i chi ac mae twyll yn cael ei ddatgelu, byddwn yn darparu manylion i asiantaethau atal twyll, er mwyn atal twyll a gwyngalchu arian. Os ydych yn gwmni bydd hyn yn cynnwys enwau Cyfarwyddwyr y Cwmni ar adeg y twyll. Mae'n rhaid i chi ymrwymo i hysbysu'r holl Gyfarwyddwyr, Ymddiriedolwyr ac aelodau Pwyllgor am y rhybudd hwn.

Gallwch gael manylion pellach yn esbonio sut y gellir defnyddio'r wybodaeth a ddelir gan asiantaethau atal twyll gan ein hadran Gwasanaethau i Gwsmeriaid trwy anfon e-bost i ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk, ffonio ein llinell gymorth ar 0300 123 0735, neu ysgrifennu at:

Gwasanaeth Cwsmeriaid
Cronfa Loteri Fawr
10fed Llawr
Tŷ Helmont
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2DY

Mae’n bosib y byddwn yn defnyddio’r data rydych yn ei ddarparu at ddibenion ymchwil. Cydnabyddwn yr angen am gynnal cyfrinachedd grwpiau bregus ac ni chaiff eu manylion eu cyhoeddi mewn unrhyw ffordd oni bai bod y gyfraith yn mynnu bod hyn yn cael ei wneud.

Ymdrinnir â cheisiadau am ddata personol o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Os ydych am wybod p'un a ydym yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch ai beidio, dylech ysgrifennu at ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk  

Cyfeiriwch at y Ddeddf Diogelu Data yn eich cais. Mae'n ofynnol i chi ddarparu prawf adnabod:

  • llungopi o dudalennau adnabod eich pasbort cyfredol
  • trwydded yrru â llun gyfredol
  • bil cyfleustodau gwreiddiol a chyfredol (er enghraifft, trydan), cyfriflen cerdyn credyd neu fanc sy'n cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad

Os oes angen y dogfennau hyn yn ôl arnoch, byddwn yn eu dychwelyd atoch. Byddai'n ddefnyddiol petaech yn gallu adnabod pa ran o'r Gronfa Loteri Fawr (pa adran, cyfarwyddiaeth neu swyddfa) y credwch sy'n cadw eich data er mwyn hwyluso'r chwilio.

Gallwn atal mynediad i'ch gwybodaeth pan fo gennym yr hawl i wneud hynny o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

ADBORTH