Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
 • Cymorth a Chefnogaeth

Rhyddid Gwybodaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth y Gronfa Loteri Fawr
 • Print

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi hawl dros fynediad i chi i wybodaeth a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus. Mae unrhyw wybodaeth a ddelir gennym yn gymwys i gael ei rhyddhau, ond mae angen cadw rhai darnau o wybodaeth yn gyfrinachol. Gallwn wrthod cais dim ond os:

 • nad oes gennym yr wybodaeth
 • daw'r wybodaeth o dan un o'r eithriadau a ddisgrifir yn y Ddeddf, ac os felly byddwn yn esbonio yn ein hymateb pa eithriad sy'n berthnasol yn ein barn ni
 • bydd yn costio mwy na £450 i ddod o hyd i, a chael gafael ar, yr wybodaeth rydych wedi gofyn amdani
 • yw'r cais yn afresymol iawn o fewn set o feini prawf a ddefnyddiwn i ddiffinio hyn.

Mae mwy o wybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, gan gynnwys i bwy mae'r Ddeddf yn berthnasol, pa wybodaeth y gallwch ofyn amdani, sut y gallwch ofyn amdani a sut y caiff eich cais ei drin, ar wefan y Comisiynydd GwybodaethDirectGov a gwefan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Y Cynllun Cyhoeddiadau

Mae'r Ddeddf yn mynnu ein bod yn cynhyrchu Cynllun Cyhoeddiadau (PDF, 87.4kb). Trwy 'cyhoeddiad', rydym yn golygu gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd mewn amrywiaeth o fformatau, er enghraifft adroddiadau ar bapur neu dudalennau gwe.

Mae'r cynllun cyhoeddiadau yn ddogfen sy'n disgrifio'r wybodaeth rydym yn ei chyhoeddi fel mater o drefn, ble y gallwch ddod o hyd iddi a p'un a ydym yn codi tâl amdani ai beidio. Nid yw'n rhestr o'n cyhoeddiadau: mae'n disgrifio'r mathau o wybodaeth a gyhoeddwn. Mae rhestr lawn o'n cyhoeddiadau ar gael yn adran cyhoeddiadau y wefan hon.
Mae ein cyhoeddiadau ar gael ar gais yn Braille, print bras, tâp sain, Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd cymunedol.

Mae ein cyhoeddiadau ar gael ar gais mewn Braille a phrint bras, ar dâp sain ac mewn ieithoedd cymunedol.

Sut i ofyn am wybodaeth gennym ni

Mae llawer o'r wybodaeth a ddelir gennym eisoes ar gael i chi. Cyn i chi wneud cais swyddogol dylech:

 • chwilio ein gwefan am yr wybodaeth
 • gwirio cynllun cyhoeddiadau'r Gronfa Loteri Fawr.

Os hoffech ofyn am wybodaeth, anfonwch e-bost i ymholiadau.cymru@cronfaloterifawr.org.uk. Mae'n rhaid i'ch cais ddatgan eich enw llawn, a byddai'n ddefnyddiol iawn petai modd i chi roi cymaint o fanylder â phosib am yr wybodaeth rydych yn chwilio amdani. Os nad ydych yn siŵr pa wybodaeth a ddelir gennym ar bwnc penodol, byddwn yn falch o gynnig cyngor a chymorth pellach i chi. Byddwn yn cydnabod eich cais ac mae'n rhaid i ni ddarparu ateb cyflawn o fewn 20 niwrnod gwaith.

Os ydych wedi gofyn am wybodaeth sy'n ymwneud â thrydydd parti mae'n bosib y bydd angen i ni ymgynghori â'r cyfryw bartïon i benderfynu p'un a ellir rhyddhau'r wybodaeth ai beidio. Wrth ymgynghori â thrydydd partïon, bydd hunaniaeth y sawl sy'n gofyn am wybodaeth yn parhau'n gyfrinachol ac ni chaiff ei datgelu.

Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Mae ceisiadau mewn perthynas â gwybodaeth sy'n ymwneud â chyflwr yr amgylchedd yn cael eu trin o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Byddwn yn anfon yr wybodaeth rydych yn chwilio amdani atoch oni bai bod rheswm da pam na allwn wneud hynny. Os oes, byddwn yn esbonio pam. I ofyn am wybodaeth o dan y rheoliadau hyn dylech ddilyn yr un broses ag ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.

Nodiadau cyngor i bartneriaid dyfarnu

Mae nodiadau cyngor y partner dyfarnu'n darparu arweiniad ar oblygiadau Rhyddid Gwybodaeth a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol ar Bartneriaid Dyfarnu'r Gronfa Loteri Fawr.

Prosiect Tryloywder

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gweithio'n rhagweithiol i ddarparu peth gwybodaeth efallai y bydd gennych ddiddordeb ynddi.

 • Rhestr o daliadau dros £25,000 nad ydynt ar gyfer grantiau a wnaed i gyflenwyr ar gyfer y cyfnod rhwng 01/04/2014 a 31/03/2015 
 • Set ddata staff lefel uwch Mawrth 2014 
 • Set ddata staff lefel is Mawrth 2014

Mwy am Ddiogelu data

ADBORTH