Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Pobl yn newid bywydau

Ni yw ariannwr cymunedol mwyaf y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, rydym yn ariannu 12,000 o brosiectau gydag arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

  • Print

 

Mwy am y prosiectau yn y ffilm

Prosiect: Tyne Gateway Trust, Trust Lads and Dads

Cwrdd â'r Llanciau a'u Tadau

Mae tadau ifanc yn Tyneside yn adeiladu ac yn rhannu eu profiadau a sgiliau i dorri'r cylch o fodelau rôl gwryw absennol.

Mae'r prosiect Lads and Dads yn hyfforddi pobl leol gyda phrofiad o broblemau cymhleth fel diweithdra, camddefnyddio sylweddau, dyled a thadau absennol. Yna maent yn cefnogi tadau 16-25 oed i ddeall cyfrifoldebau gofal am faban neu blentyn ifanc, a'r sgiliau y mae eu hangen i gefnogi teulu. Mae ‘Neiniau a theidiau cymunedol’ yn rhannu gwybodaeth am drefnau bwydo, patrymau cysgu, chwarae a pherthnasoedd. Maen nhw'n cael eu hannog hefyd i gymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi, prentisiaethau, a chysgodi swyddi i adeiladu sgiliau a cyflogadwyedd.

‘Datblygwyd popeth am y prosiect hwn gan dadau sydd wedi profi'r broblem hon eu hunain’

Derbyniodd Lads and Dads £424,628 dros dair blynedd trwy ein rhaglen Reaching Communities.

 

Prosiect: Bellsmyre Development Trust, Beautiful and Active Bellsmyre

Cwrdd â chymuned Bellsmyre

Mae trigolion Bellsmyre yn Swydd Dunbarton yn dod ynghyd i benderfynu ar flaenoriaethau a chreu gweledigaeth a rennir ar gyfer eu cymuned.

Adnabuwyd yr angen am gyfleuster cymunedol a rennir, a chomisiynwyd y gwaith o adeiladu'r Ganolfan Cutty Sark a gwblhawyd yn gynnar yn 2014. Erbyn hyn mae'n gartref i ystod helaeth o weithgareddau sy'n darparu ar gyfer y gymuned gyfan ac yn darparu canolbwynt ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus. Mae Bellsmyre Development Trust wedi'i llywodraethu gan bobl leol, ac yn rheoli nifer o brosiectau ar gyfer y gymuned, megis llwybr beicio mynydd, cefnogaeth deuluol ar gyfer caethineb i sylweddau, a phyrth amgylcheddol.

‘Bu i bron popeth a wnawn ar gais y gymuned yn wreiddiol’

Derbyniodd Beautiful and Active Bellsmyre £246,892 trwy'r rhaglen Our Place.

 

Prosiect: Leonard Cheshire Disability Battersea, Enablement and Healthy Living

Cwrdd â William

Mae William a Leonard Cheshire Disability Battersea yn cefnogi pobl anabl i fyw'n fwy annibynnol trwy ddatblygu eu sgiliau a hyder.

Maen nhw wedi dylunio rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau iechyd ac ymarfer corff gyda ffocws ar roi dewis a rheolaeth i bobl dros yr hyn y maent yn ei wneud. Mae hyn yn cynnwys gweithdai bwyta'n iach, gweithdai gweithgarwch corfforol a sesiynau 'campfa bywyd' sy'n cefnogi pobl ifanc anabl i ryngweithio â'r byd o'u cwmpas. Mae'r opsiynau ymarfer corff yn amrywio o nofio i golff, hwylio a garddio. Mae gweithgareddau eraill yn datblygu sgiliau a hyder  mewn perthynas â chyllidebu a phrynu bwyd iach, paratoi prydau maethlon, cael mynediad i gludiant cyhoeddus a iechyd a lles rhywiol. Gan hynny, gall pob unigolyn ddewis rhaglen wedi'i theilwra i'w hunain sy'n gweithio ar gyfer eu hanghenion unigol.

Mae Leonard Cheshire Disability Battersea hefyd yn cyflwyno 27 o ddiwrnodau iechyd a diogelwch wedi'u teilwra a dargedir at anghenion cymunedau BME er mwyn hyrwyddo ffyrdd o fyw mwy iach heb gyfaddawdu hunaniaeth ddiwylliannol.

‘Mae'n golygu bod y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn dweud wrthyf beth maen nhw ei eisiau’

Derbyniodd Leonard Cheshire Disability Battersea Enablement and Healthy Living £343,805.

 

Prosiect: Active Plus Communities

Cwrdd â chyn-filwyr Active Plus

Mae Active Plus yn galw ar sgiliau ac arbenigedd cyn-filwyr blaenorol i gefnogi pobl fregus ac ar yr un pryd helpu eu hunain i symud o fywyd yn y lluoedd arfog i fywyd fel sifiliaid. 

Mae Active Plus yn cyflwyno cyrsiau a gweithgareddau ar gyfer pobl ddi-waith, pobl hŷn sy'n profi'r risg o unigedd, pobl â chyflyrau iechyd a phobl ifanc sydd mewn perygl o adael yr ysgol heb gymwysterau neu waith.

Mae'r prosiect hwn yn cefnogi 30 o gyn-filwyr i oresgyn eu hanafiadau corfforol ac/neu Anhwylder Straen Ôl-Drawmatig a datblygu'r sgiliau a'r hyder i symud o fywyd yn y lluoedd arfog i fywyd fel sifiliaid. Gyda'r gefnogaeth hon, mae pob gwirfoddolwr yn rhoi tua 200 awr o'u hamser i gyflwyno cyrsiau ar gyfer pobl hŷn sydd mewn perygl o unigedd - gan greu budd dwbl.

‘Trwy eu rhoi mewn sefyllfa lle gallant helpu pobl eraill, gellir eu helpu nhw i symud o fywyd yn y lluoedd arfog i fywyd cymunedol’

Derbyniodd Active Plus Communities £465,544 trwy ein rhaglen Reaching Communities.

 

 

ADBORTH