Quick menu:

Mae'r wefan hon yn dangos cynnwys sy'n berthnasol i holl wledydd y DU. Newidiwch hyn gan ddefnyddio'r hidlyddion gwlad isod neu dewiswch Iawn i dderbyn. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis.

OK
  • Cymorth a Chefnogaeth

Ar y Blaen

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i wella'u cyfle o gael swyddi
  • Print

I ymgeisio am y rhaglen hon mae'n rhaid i chi gwblhau'r holiadur cofrestru ar-lein yma erbyn 12 Rhagfyr 2012. Yna gallwch gyflwyno'r cais erbyn 2 Chwefror 2013

Ardal:
Cymru
Maint yr ariannu:
mwy na £1,000,000
Cyfanswm ar gael:
Un grant o £3.4 miliwn
Terfyn amser ymgeisio:
Mae'r rhaglen hon ar gau bellach.

Beth yw nod y rhaglen?

 

Ariennir Ar y Blaen gan arian sydd wedi gorwedd yn segur mewn cyfrifon banc a chymdeithas adeiladu ar draws y DU ers 15 mlynedd neu fwy. Mae'r ffordd a wariwn yr arian hwn yng Nghymru wedi cael ei phenderfynu gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi cyhoeddi cyfarwyddiadau polisi ar ein cyfer yn amlinellu ei blaenoriaethau cefnogi plant a phobl ifanc. Mae'r Gronfa Loteri Fawr wedi cydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru i ddatblygu'r rhaglen hon.

Mae'r rhaglen yn anelu at ymgysylltu â phobl ifanc 16-18 oed, eu paratoi a'u symbylu i ymgymryd â lleoliad gwaith a gefnogir am chwe mis er mwyn gwella'u cyfleoedd o symud ymlaen at gyflogaeth gynaliadwy neu ddysgu pellach trwy gynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd.

Bydd yn targedu:

  • Pobl ifanc 16-18 oed sydd wedi troseddu. Gan bobl ifanc sydd wedi troseddu, golygwn y rhai sydd mewn cyswllt â'r, neu'n adnabyddus i'r, tîm troseddu ieuenctid (TTI) lleol. Gallant gynnwys cyn-droseddwyr a'r rhai sydd mewn sefydliadau troseddwyr ifanc ar hyn o bryd
  • Y rhai sy'n cyfateb i'r diffiniad o rywun sy'n gadael gofal, fel yr amlinellir yn Neddf Plant (Gadael Gofal) 2000, rhwng 16 a 18 oed.

Cliciwch yma neu gweler isod am y gwerthusiad interim o'r rhaglen Ar y Blaen.


Tagiau

Math o fudiad

  • Mudiad gwirfoddol neu gymunedol

Themâu

  • Pobl Ifanc
  • Addysg, Dysgu a Sgiliau
  • Adnabod a diwallu angen
  • Cefnogi Newidiadau Cadarnhaol

Buddiolwyr

  • Pobl Ifanc
ADBORTH